Loading
27 فروردین 1400 - 07:28

جستجو کنید تا سریعتر پاسخ خود را بیابید:

بر اساس کدام ماده قانون، برای پارک در حاشیه خیابان باید هزینه پرداخت کنیم؟

در راستای اجرای ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی: پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پر ترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود که توسط ماموران ماده موضوع (2) قانون با آن برخورد خواهد شد.

مصوبه هیات دولت درباره پارک حاشیه ای چیست؟

 

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. در این آیین نامه جزئیات تصمیمات جدید درباره «پارک حاشیه ای در شهرها» را اعلام شده است.

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب هیئت دولت را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ای به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرد.

در این آیین نامه توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی ۷ تا ۲۱ در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین شده است که پارک در این محل ها در نیم ساعت اول رایگان خواهدبود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود. که بر اساس این تبصره دریافت حق توقف در معابر مورد نظر بر حسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی اخذ می‌شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز)، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود و قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.

بر اساس این ماده، در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌های اشغال شده دریافت می‌شود.

بر اساس این آیین نامه، معابر شهری پرترافیک براساس شاخص‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین می‌شود، پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم‌ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون انجام می‌پذیرد، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه‌ای و دریافت گزارش‌های مربوط اقدام کند، شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام کنند و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده به شرح زیر تصویب شد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ .

ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

پ ـ شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان.

ت ـ معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

ث ـ پارک حاشیه‌ای مدیریت شده: توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابر شهری در محل‌های مجاز با ویژگی‌های زیر :

۱ـ دارای تابلوها و علائم مربوط، حاوی اعلام شرایط زمانی و نحوه پرداخت هزینه توقف.

۲ ـ دارای خط‌کشی استاندارد با ابعاد حداقل (۲۴۰) سانتی‌متر عرض و (۵۵۰) سانتی‌متر طول.

ج ـ ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه درنقاطی که براساس ماده (۱۶۳) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ معین گردیده است.

چ ـ تجهیزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوری‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی از جمله ایست‌سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار می‌روند.

ح ـ متصدی: اشخاص حقوقی واجد شرایط که با رعایت مفاد این آیین‌نامه، امور مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک حاشیه‌ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند.

خ ـ پارکبان: افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه‌ای به کارگیری می‌شوند.

ماده۲ـ ویژگی‌های معابر شهری پرترافیک به شرح زیر است:

الف ـ معابری که براساس مطالعات تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ، تقاضا برای پارک حاشیه‌ای وسایل نقلیه در یک دوره زمانی حداقل شش ساعته بیش از میزان عرضه پارکینگ در حاشیه معابر موردنظر باشد.

تبصره ـ مطالعات موضوعی فوق‌الذکر براساس مصوبات شورای عالی در خصوص انواع مطالعات مهندسی ترافیک در شهرها، توسط شهرداری برای ناحیه‌ای با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای و سطح سرویس معابر موردنظر انجام می‌پذیرد. مرجع تصویب این مطالعات، شورای استان می‌باشد. در شهر تهران، مرجع تصویب، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.

ب ـ بیش از پنجاه درصد تقاضای پارک حاشیه‌ای براساس مطالعات بند (الف) برای دسترسی به کاربری‌های غیرمسکونی شامل تجاری، اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زیارتی یا تفریحی باشد.

پ ـ حداکثر از نوع شریانی درجه (۱) و حداقل از نوع جمع و پخش‌کننده مطابق استاندارد شماره (۱۴۱۴۷) مورخ ۱۳۹۰ سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع معابر شهری ـ طبقه‌بندی باشد.

ماده۳ـ توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی (۷) صبح الی (۲۱) شب در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهدبود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره۱ـ دریافت حق توقف در معابر موردنظر بر حسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی اخذ می‌گردد.

تبصره۲ـ قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز)، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود.

تبصره۳ـ قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.

تبصره۴ـ در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌های اشغال شده دریافت می‌شود.

ماده۴ـ معابر شهری پرترافیک براساس شاخص‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ شورای استان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد از سوی شهرداری در خصوص تعیین معابر شهری پرترافیک تصمیم‌گیری کند.

تبصره۲ـ مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌باشد.

تبصره۳ـ شورای استان و شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران موظفند حسب مورد نتیجه تصمیمات خود در مورد این ماده را به شورای عالی اعلام نمایند. شورای عالی در صورت هرگونه ایراد به تصمیمات یادشده مراتب را ظرف دو هفته به شورای مربوط اعلام می‌نماید.

تبصره۴ـ اصلاح و لغو معابر شهری پرترافیک به پیشنهاد هر یک از اعضای شورای استان یا شهرداری مربوط و با تصویب مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک انجام می‌شود.

ماده۵ ـ پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم‌ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ نصب تابلوی مکمل حمل با جرثقیل در محل‌هایی که برای مدیریت پارک حاشیه‌ای از ایست‌سنج و یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی ثابت برای پرداخت الکترونیکی هزینه توقف استفاده می‌شود، با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی توسط شهرداری انجام می‌پذیرد.

ماده۶ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه‌ای و دریافت گزارش‌های مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت درخواست شهرداری‌ها برای آموزش برخی افراد جهت نظارت و ارائه گزارش درخصوص رعایت مقررات مربوط به فضاهای پارک حاشیه‌ای، پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به ارایه آموزش‌های مربوط اقدام می‌نماید. پلیس می‌تواند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲) قانون، از گزارش‌های افراد فوق‌الذکر که دوره آموزشی لازم را با موفقیت گذرانده‌اند استفاده نماید. نحوه صدور ابلاغ و فعالیت این افراد براساس شیوه‌نامه‌ای خواهدبود که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ خواهدشد.

ماده۷ـ شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، پس از اطلاع‌رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.

تبصره۱ـ دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی (پارکبان) از ابتدای سال ۱۳۹۵ با استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک برون خط (آفلاین) با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.

تبصره۲ـ درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشیه‌ای، موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی موضوع این ماده به حساب خزانه تا پایان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا در اجرای ماده (۱۵) قانون در همان شهر هزینه نماید.

ماده ۸ ـ انتخاب و بکارگیری متصدی براساس شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی اعلامی از سوی شهرداری و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت می‌گیرد.

تبصره ـ شرایط انتخاب و بکارگیری متصدی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در قالب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعیین گردد.

ماده۹ـ وظایف متصدی در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداری به شرح زیر است:

الف ـ تأمین عوامل انسانی موردنیاز برای امور مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از پارک حاشیه‌ای.

ب ـ همکاری با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی.

پ ـ تأمین و کنترل مستمر تجهیزات مورداستفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تأمین لوازم موردنیاز.

ت ـ مدیریت تمامی تراکنش‌های مالی بین شهروندان و عوامل متصدی (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب.

ث ـ ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداری.

تبصره ـ عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند.

ماده۱۰ـ شرایط جذب و بکارگیری افراد پارکبان توسط متصدی به شرح زیر است:

الف ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دائم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.

ب ـ دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

پ ـ نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری.

ت ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط.

ث ـ دارا بودن شرایط جسمی لازم.

ج ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.

تبصره ـ شهرداری‌ها موظفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، براساس ضوابط ابلاغی شورای عالی نسبت به آموزش افراد پارکبان اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ عوامل متصدی و عوامل تعیین شده در تبصره ماده (۶) این آیین‌نامه، در طول ساعات تعیین‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روی لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسایی معتبر نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نمایند.

ماده۱۲ـ به ازای حداکثر هر (۷۰) فضای پارک حاشیه‌ای و یا حداکثر هر (۵۰۰) متر نوار اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای، باید یک فضا برای پارک خودروهای دارای پلاک معلولین و جانبازان به صورت رایگان اختصاص یابد.

ماده۱۳ـ نصب تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و تابلوهای مکمل آن‌ها و نیز اجرای خط‌کشی‌های متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.

ماده۱۴ـ گزارش سالانه اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای باید در پایان هر سال توسط شهرداری مربوط به شورای استان ارایه گردد.

 

نشانی باجه های اطلاع رسانی، شارژ و فروش برچسب سی پِی کجاست؟

شیراز:

بلوار کریم خان زند، خیابان انوری تقاطع اهلی

بلوار کریم خان زند، خیابان سعدی تقاطع فردوسی

بلوار آزادی، سه راه باغ تخت خیابان سمیه

بلوار ارم نبش کوچه 13

بلوار دکتر شریعتی (معالی آباد) ابتدای خیابان دوستان

بلوار کریم خان زند، خیابان فلسطین تقاطع اردیبهشت

خیابان هدایت تقاطع هفت تیر

خیابان معدل تقاطع شهید فقیهی (صورتگر)

بلوار پاسداران، ابتدای خیابان شهید کلاهدوز

 بلوار ستارخان، نبش خیابان عفیف آباد

خیابان نشاط روبروی خیابان شهید عبائیان

بلوار آزادی نبش خیابان ابریشمی

کاشان:

خیابان شهید بهشتی روبروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خیابان باب الحوائج روبروی پارکینگ طبقاتی بعثت

اساس قیمت گذاری معابر پارک حاشیه ای چیست؟

در معابر مصوب شورای عالی ترافیک استان بر اساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز و با توجه به موارد مطرح در آیین‌نامه اجرایی تبصره 1، ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، تعیین می‌گردد.

درآمد پارک حاشیه‌ای به حساب کدام ارگان وارد و کجا صرف می‌شود؟

صد در صد (100%) درآمد حاصل از پرداخت حق توقف تا پایان هر سال توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه شود.

برای ثبت نام باید به کجا مراجعه کنیم؟

جهت دریافت شناسه پرداخت الکترونیک (شِپا) ، به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا پایگاه www.c-pay.ir مراجعه نمایید.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که 30 دقیقه اول واقعا رایگان است؟

ماده 3- توقف وسایل نقلیه در محل هایی که برای پارک حاشیه ای در نظر گرفته شده است با رعایت سایر مقررات راهنمایی و رانندگی در نیم ساعت اول توقف رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یاد شده برای مازاد بر نیم ساعت محاسبه و دریافت می شود.

در سیستم پرداخت سی پِی محاسبه دقیق زمان و هزینه را سیستم مکانیزه انجام می دهد و عامل انسانی دخالتی ندارد

کد شِپا چیست؟

برای هر شناسه یک کد شِپا تعریف شده است که توسط این کد کاربر می تواند حساب کاربری خود را در سامانه سی پِی (‌سیستم پرداخت یکپارچه) شارژ نماید. این کد مانند شماره حساب بانکی یکتا بوده و به حساب کاربری مالک متصل است.

کسانی که بیش از یک خودرو دارند چکاری باید انجام دهند؟

با ورود به پنل کاربری خود می توانند اختصاص شناسه پرداخت جدید برای خودرو خود دهند.

آیا با خرید خودرو جدید امکان جابجایی شناسه وجود دارد؟

در هنگام خرید خودروی جدید باید مراتب به دفاتر خدماتی یا پشتیبانی ارسال گردد تا موجودی از شناسه پرداخت الکترونیک قبل به شپای جدید منتقل گردد.

تعرفه پارک در معابر چقدر است؟

پس از نیم ساعت بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، از 30 دقیقه تا یک ساعت 800 تومان، به ازای ساعت دوم 1000 تومان، به ازای ساعت سوم 1000 تومان، به ازای ساعت چهارم 1200 تومان و از ساعت چهارم به بعد به ازای هر ساعت 1500تومان از اعتبار شناسه پرداخت الکترونیک کسر می گردد.

چگونه شناسه خود را شارژ نماییم؟

پرداخت با تلفن همراه از طریق #708*

مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان خدمات دولت

مراجعه به وب سایت سامانه

از طریق سایر روش ها

اگر شارژ نداشته باشیم جریمه می شویم؟

در صورتی که اعتبار ریالی شناسه شما به پایان رسیده باشد شما 48 ساعت فرصت دارید اعتبار خود را افزایش داده تا اتومبیل شما جریمه نشود.

چگونه می توانیم از صورت حساب خود با خبر شویم؟

با نام کاربری و کلمه عبور که هنگام ثبت نام دریافت می نمایید می توانید وارد سایت www.cpay.ir  شوید و از هزینه کرد و مدت، زمان و هزینه پارک خودرو خود با خبر شوید.

سی پِی چیست؟

سی پِی یک راهکار یکپارچه است که با استفاده از وب سایت c-pay.ir، مدیریت داده، شبکه ارتباطی مجزا، نیروی انسانی آموزش دیده و فرآیند جامع مدیریت عملیات، رویکرد جدیدی در زمینه پرداخت الکترونیک از جمله پارک حاشیه ای ایجاد کرده است که بر خلاف سایر روش‌ها، خودرو در این روش به یک شناسه الکترونیکی مجهز می‌شود. البته سی پِی یک روش پرداخت جامع است که اصولاً در انواع پرداخت‌های خرد جای کارت‌های اعتباری را در آینده نزدیک خواهد گرفت.

در سی پِی چگونه عضو شویم؟

برای عضویت به سایت www.c-pay.ir ، مراجعه به دفاتر منتخت پیشخوان خدمات دولت ویا باجه های مستقر در خیابان های طرح 

در صورت هرگونه مشکل سی پِی به درخواست ها چگونه پاسخ می‌دهد؟

شما می توانید از طریق تلفن: 07136303070، وب سایت www.C-pay.ir  با سی پِی در ارتباط باشید.

چگونه می توان از عملکرد حساب کاربری خود مطلع شویم؟

از طریق ورود به حساب خود در سامانه c-pay.ir   و شماره گیری #708* می‌توانید شماره حساب کاربری خود را چک نمایید.

در صورت عدم تهیه شناسه پرداخت الکترونیک چگونه با متخلفان برخورد می‌گردد؟

نخست یک برگه اخطار الکترونیک توسط ماموران کنترل و نظارت صادر و بر خودرو الصاق می‌گردد. همچنین مشخصات خودرو از جمله عکس و محل پارک توسط سیستم‌های هوشمند ثبت و به سامانه ارسال می‌گردد. چنانچه فرد متخلف ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه مذکور از طریق درگاه اینترنتی cpay.irو یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت اقدام ننماید، اطلاعات خودرو به سامانه پلیس ارسال و به صورت الکترونیک یا حضور در محل، جریمه با کد پارک ممنوع صادر و در سوابق خلافی خودرو منظور می‌گردد.