Loading
05 آبان 1399 - 18:38
  1. گسترش فعالیت ها و کاربردهای سی پِی
  2. ارایه دهنده روش های جدید پرداخت خرد
  3. ارایه دهنده دستگاه ها و پذیرنده های انواع کارت های اعتباری و شهروندی
  4. اختصاص بودجه های پژوهشی و تحقیقات جهت تولید علم و فناوری در زمینه فعالیت
  5. حرکت به سمت بانکداری الکترونیک مبنی بر نظام اعتبار سنجی مشتریان
  6. مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های مبنی بر پرداخت خرد
  7. تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و عرضه سهام آن در بورس